PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Stížnosti

Přijímání stížností

Stížnosti došlé písemně nebo osobně doručené přijímá a zapisuje sekretariát PLP na adrese: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, 439 85 Petrohrad č. 1. Ředitelem pověřený pracovník sekretariátu PLP eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování prostřednictvím IS HIPPO. Každá stížnost, která je doručena přímo na stanici, musí být bezodkladně postoupena na sekretariát PLP, který stížnost zapíše a provede zápis do IS HIPPO. Písemnou stížnost je možné podat 24 hodin 7 dní v týdnu. Stížnost může být vhozena do schránky ve vestibulu PLP „schránka důvěry“ nebo do schránky na kterékoliv stanici. Vybírání schránek zajišťuje pověřený pracovník sekretariátu, který stížnosti zapisuje a eviduje je.

Stížnosti učiněné ústně nebo telefonicky (www.plpetrohrad.cz - kontakty): Stěžovatel je vyslechnut a vyzván k zaslání stížnosti v písemné podobě na výše uvedenou adresu. V pracovní dny v době 9:00 – 14:00 hodin se můžete dostavit do kanceláře manažerky kvality nebo každé pondělí od 15:00 – 17:30 hodin do kanceláře ředitele v budově PLP, kde s Vámi stížnost bude ústně projednána, případně pak sepsána a předána na sekretariát PLP k jejímu zaevidování. Také Vám budou vysvětleny případné nejasnosti a bude Vám nastíněn další možný postup řešení problému.

Stížnosti podané emailem na adresu info@plpetrohrad.cz: Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován pověřeným pracovníkem sekretariátu o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou. Neobsahuje-li stížnost identifikační údaje o stěžovateli je s ní nakládáno jako se stížností anonymní. Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní) jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah závažný tj. např. stížnosti na hospodaření s majetkem PLP nebo na korupční jednání nebo i jiné stížnosti vyhodnocené ředitelem PLP jako závažné. Ostatní anonymní stížnosti se neprošetřují, mohou však být podkladem pro kontrolní či dohledovou činnost. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 4 MB.  

Stížnosti podané datovou schránkou – ID datové schránky PLP je: pnavb64.Takové stížnosti jsou sekretariátem zaevidovány a nakládá se s nimi stejně jako s písemně zaslanými.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo