Menu
PL Petrohrad

Pravidla sociální služby - Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná dle ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky číslo 505/2006 Sb., osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou, nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí. 

Poslání

Posláním poskytované služby je podporovat uživatele v takovém způsobu života, který je považován za běžný a umožnit jim plnohodnotně žít v prostředí většinové společnosti.

Cíle – Chráněného bydlení

  1. Strategickým cílem služby chráněného bydlení je příprava uživatelů této služby na samostatný život v bytech v běžné společnosti s podporou terénních sociálních služeb.
  2. Dlouhodobým cílem je inkluze uživatelů do majoritní společnosti.
  3. Krátkodobým cílem služby je dosáhnout u uživatele co největší míry soběstačnosti v životních potřebách a dovednostech, dosáhnout seberealizace ve společnosti při využívání běžných zdrojů, udržet, či umožnit a zajistit dle schopností možnost pracovního zařazení na volném trhu práce.

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, služba je poskytována uživatelům starším 18-ti let.

Chráněné bydlení je služba pobytová a zajišťuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,  
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba poskytované služby: služba se poskytuje nepřetržitě

Úhrada za poskytované služby:

  • Stravování: 168,- Kč/den, pouze oběd 67,- Kč
  • Ubytování: 77,- Kč/den/osoba
  • Kapacita: 4  uživatelé

Kontakt:

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025