PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Chráněné bydlení

Poslání a poskytování sociálních služeb

Sociální služba Chráněné bydlení:

Chráněné bydlení  je pobytová sociální služba poskytovaná dle ustanovení § 17 vyhlášky 505/2006 Sb., osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou, nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí. 

Poslání

Posláním poskytované služby je podporovat uživatele v takovém způsobu života, který je považován za běžný a umožnit jim plnohodnotně žít v prostředí většinové společnosti.

Cíle – Chráněného bydlení


1.      Strategickým cílem služby chráněného bydlení je příprava uživatelů této služby na samostatný život v bytech v běžné společnosti s podporou terénních sociálních služeb.

2.      Dlouhodobým cílem je inkluze uživatelů do majoritní společnosti.

3.      Krátkodobým cílem služby je dosáhnout u uživatele co největší míry soběstačnosti v životních potřebách a dovednostech, dosáhnout seberealizace ve společnosti při využívání běžných zdrojů, udržet, či umožnit a zajistit dle schopností možnost pracovního zařazení na volném trhu práce.

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, služba je poskytována uživatelům starším 18-ti let.

Chráněné bydlení je služba pobytová a zajišťuje tyto základní činnosti


a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,  
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba poskytované služby: služba se poskytuje nepřetržitě

Úhrada za poskytované služby:
Stravování:                                         168,- Kč/den, pouze oběd 67,- Kč
Ubytování:                                           77,- Kč/den/osoba
Kapacita:   4 uživatelé

Kontakt:
Mgr. Renáta Zušťáková, DiS.
Mob. +420 415 236 165
e-mail: renata.zustakova@plpetrohrad.cz

Adresa: Petrohrad 1, Petrohrad, 439 85

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak