ID schránky: pnavb64

Výběr jazyka

PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Sociální služby

Poslání a poskytování sociálních služeb

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytuje Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. podle § 70 výše uvedeného zákona o sociálních službách – sociální rehabilitaci.

Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci.

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním, služba je poskytována uživatelům starším 18-ti let.

Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou - 1 uživatel na individuální setkání, 5 uživatelů na skupinovou aktivitu.

Maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 15 uživatelů.

Základní činnosti služby

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • smysluplné prožití dne mezi lidmi, kteří mohou a chtějí něco nabídnout, například odpoutání myšlenek na nemoc, na nepříjemné životní zážitky, zkušenosti a osobní potíže, a to nenucenou tvořivou prací nebo (dle individuálního zájmu a potřeby) vyslechnutím či popovídáním si u kávy či čaje apod. Možnost neformálního setkávání se s lidmi, kteří jsou ve stejné či Vám podobné situaci a možnost navazování nových sociálních kontaktů.
 • Poskytování služeb je zdarma.

Činnosti:

Rukodělné činnosti

 • práce s keramickou hlínou
 • pletení z pedigu i papíru
 • odlévání svíček
 • práce se dřevem, papírem, korálky
 • drátkování
 • vyšívání, háčkování

Další aktivity:

 • skupinové či individuální vaření a stolování
 • skupinové sportovní dopoledne - hraní ping pongu, relaxační cvičení
 • posezení s peerkonzultantem
 • PC a internet
 • pořádání výletů
 • promítání filmů, dokumentů
 • hraní společenských her
 • prodej výrobků na trzích

Cíle služby

 • odborná pomoc a podpora v oblastech komunikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání nepříznivých důsledků onemocnění,
 • tréninkové programy zaměřené na nácvik praktických dovedností nezbytných pro samostatný život (např. péče o domácnost, jednání s úřady, vyhledání informací, hledání a udržení si zaměstnání),
 • odborná pomoc a podpora směřující k posilování zdravého sebevědomí uživatele, jeho schopnosti vyjádřit sebe sama a jeho vlastní seberealizaci,
 • pomoc při přechodu z pobytu v léčebných zařízeních zpět do běžného života,
 • poradenství a pomoc rodinám a blízkým lidí, kteří onemocněli psychózou.

Principy poskytování služby

 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.).
 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.

Bližší informace poskytne sociální oddělení PLP, tel.: 415 236 102,
e-mail:  martin.domabyl@plpetrohrad.cz
Konzultační dny: PO – PÁ od 10:00 – 15:00 hodin
Web stránky: www.plpetrohrad.cz

 

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak