Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přijímání stížností

Stížnosti došlé písemně nebo osobně doručené přijímá výhradně sekretariát PLP na adrese: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, 439 85 Petrohrad č. 1, který stížnosti předá MK. MK eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování prostřednictvím IS HIPPO. Každá stížnost, která je doručena přímo na stanici, musí být bezodkladně postoupena MK.

Stížnosti učiněné ústně nebo telefonicky (www.plpetrohrad.cz - kontakty): Stěžovatel je vyslechnut a vyzván k zaslání stížnosti v písemné podobě na výše uvedenou adresu. V pracovní dny v době 9:00 – 14:00 hod. se můžete dostavit do kanceláře manažerky kvality nebo každé pondělí od 15:00 – 17:30 hod. do kanceláře ředitele v budově PLP, kde s Vámi stížnost bude ústně projednána a sepsána. Také Vám budou vysvětleny případné nejasnosti a bude Vám nastíněn další možný postup řešení problému.

Stížnosti podané emailem na adresu info@plpetrohrad.cz: Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou. Neobsahuje-li stížnost identifikační údaje o stěžovateli je s ní nakládáno jako se stížností anonymní. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 4 MB.

 

 

 

 

Stížnosti podané datovou schránkou – ID PLP je panavb64: Takové stížnosti jsou zaevidovány a nakládá se s nimi stejně jako s písemně zaslanými.

Příjem stížnosti, která nebyla doručena osobně, a kterou nelze vyřídit do 30 dnů ode dne, kdy došla od stěžovatele, musí být stěžovateli potvrzen písemně před uplynutím lhůty k vyřízení.

Písemnou stížnost, jejíž vyřízení nenáleží do působnosti PLP, postupuje sekretariát PLP organizaci k vyřízení příslušné, a to do 5 dnů ode dne doručení. O postupu stížnosti se vyrozumí stěžovatel.

Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní) jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah závažný tj. např. stížnosti na hospodaření s majetkem PLP nebo na korupční jednání nebo i jiné stížnosti vyhodnocené ředitelem PLP jako závažné. Ostatní anonymní stížnosti se neprošetřují, mohou však být podkladem pro kontrolní či dohledovou činnost.