Menu
PL Petrohrad

Oznamovatel - Whistleblowing

Na základě ustanovení § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen "zákon"), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci  (dále jen "PLP"), jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. PLP má postupy pro ochranu oznamovatelů upraveny v interní směrnici, kde jsou uvedeny případné bližší informace.

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.KAŽDÝ OZNAMOVATEL, KTERÝ JE V DOBRÉ VÍŘE, SI MŮŽE BÝT JIST SPRAVEDLIVÝM ZACHÁZENÍM A ŘÁDNÝM PROŠETŘENÍM JEHO OZNÁMENÍ.

 1. Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamacího systému (VOS), nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR (EOS); bližší informace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) nebo uveřejněním, případně podat oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání).
 2. Volba mezi VOS a EOS je pro prvotní oznámení na úvaze oznamovatele.
 3. Oznámení o porušení jsou v PLP přijímána prostřednictvím vnitřních oznamovacích kanálů, které jsou zajištěny proti neoprávněnému přístupu zaměstnanců a jsou zavedeny a provozovány bezpečným způsobem, zajišťující ochranu utajení totožnosti oznamující osoby a dalších osob zmíněných v oznámení. Přístup k doručeným oznámením má pouze příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS, navrhuje PLP opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

ZPŮSOBY OZNÁMENÍ

Oznámení o porušení lze podat v PLP v rámci VOS následovně:  

 1. Písemně – doporučeným dopisem na adresu Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, Petrohrad čp. 1,  PSČ 439 85; obálka musí být označena: "DŮVĚRNÉ OZNAMOVATEL (WHISTLEBLOWING) 
 2. Ústně – na telefonním čísle:+ 420 415 236 147 nebo osobní schůzkou předem dohodnutou s příslušnou osobou na adrese Petrohrad č.p. 1, PSČ 439 85
 3. Elektronicky - oznámení zasláno na e-mailovou adresu: alena.novotna@plpetrohrad.cz; v předmětu e-mailu musí být uvedeno označení: "DŮVĚRNÉ -OZNAMOVATEL"
 4. Osobně – na adrese Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, Petrohrad čp. 1, PSČ 439 85.

Oznámení musí obsahovat údaj o jménu a příjmení, datu narození nebo jiné údaje, z nichž lze zjistit totožnost oznamovatele. Na podněty od anonymních oznamovatelů nebude brán zřetel, na tyto typy oznámení se zákon o ochraně oznamovatelů nevztahuje.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo 
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Zákon stanoví, že do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). V rámci oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky lze lhůtu prodloužit pouze jednou o 30 dnů na celkovou lhůtu 60 dnů.

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

Oznamovateli jiné chráněné osobě je zajištěna vysoká míra ochrany jeho totožnosti a skutečností uvedených v oznámení, tj. nelze uplatnit odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo další osobě dle zákona může způsobit újmu.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025