Menu
PL Petrohrad

Multidisciplinární přístup v péči o pacienta

Péče o lidi s dušením onemocněním prochází velkou změnou. Došlo k zavedení multidisciplinárního přístupu v péči o pacienty, který představuje vzájemnou partnerskou spolupráci různých profesí a organizací. Jednotlivé profese a služby společně kooperují, komunikují, plánují a jsou propojené za účelem dosažení společného cíle, a to orientace na celkové zotavení osob s dušením onemocněním a jejich integraci do běžného života. Přitom je kladen velký důraz na naplňování a posílení práv těchto osob a zároveň na posílení kvality poskytovaných služeb. Lidé s duševním onemocněním jsou vnímáni jako "subjekty" s právy, tedy jako lidé, kteří jsou schopni uplatňovat nároky na tato práva a zároveň přijímat svá rozhodnutí založená na svobodném a informovaném souhlasu a jsou schopni být aktivními členy společnosti. Psychiatrická léčebna Petrohrad bedlivě dohlíží, aby nedocházelo k porušování práv jednotlivce a dále aby péče byla poskytována v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, což představuje podporu, ochranu a zajišťování plného a rovného užívání všech lidských práv a základních svobod včetně podpory úcty k jejich přirozené důstojnosti. 

Hlavním cílem multidisciplinárního přístupu je především individualizace péče, tj. zajištění individuální péče o pacienta s duševním onemocněním. Pro tento účel má vždy pacient určeného klíčového pracovníka, zejména z řad zdravotnického personálu, který ho provází a pracuje s ním na jeho individuálním plánu a potřebách včetně plánu zotavení, tedy zajišťuje mu maximálmí možnou podporu a pomoc. Vždy mu je však ponechán dostatečně volný prostor pro jeho vlastní rozhodování. Péče, pomoc a podpora je pacientovi poskytována jak ve vlastním prostředí léčebny, tak i mimo ní. Klíčový pracovník efektivně využívá spolupráci s dalšími vhodnými organizacemi, aby bylo dosaženo účelu, tj. celkového zotavení a úplné integrace pacienta do běžného samostatného života občana.

Snahou je, aby služby byly poskytovány co nejblíže k bydlišti pacienta/klienta, a aby intervence byly zaměřeny, jak na zmírnění příznaků duševní nemoci, tak na zvýšení samostatnosti, kvality života osob a rozvíjení jejich schopností a dovedností. Život lidí s duševním onemocněním bude zlepšen zejména tím, že dojde ke zvýšení kvality, dostupnosti a provázanosti potřebných zdravotních a sociálních služeb.

Hospitalizovaní pacienti mají možnost využít vlastních terénních služeb léčebny, tj. terénních mobilních týmů nebo komunitních služeb mimo organizaci. Terénné mobilní týmy naší léčebny působí v Podbořanech, Lounech, Chomutově a Kadani. 

Psychiatrická léčebna Petrohrad spolupracuje s následujícími službami mimo léčebnu: 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025