Menu
PL Petrohrad

Poděkování

Dovolte nám vám poděkovat za spolupráci v rámci projektu Deinstitucionalizace, v oblasti týkající se transformace psychiatrických nemocnic. Dnešní den je poslední „projektový – KA4“.  Společně jsme spolupracovali 4,5 roku. Doufáme, že to pro vás nebylo převážně strastiplné období, ale že vnímáte i pozitivní změny, které se podařilo docílit. Děkujeme vám za vše, bylo nám příjemné se s vámi setkávat a přispívat tak k splnění cíle SRPP „Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování“.

Vážíme si této spolupráce, vaší pomoci i v leckdy nelehkých chvílích. Bez vás bychom nedokázali změnit systém psychiatrické péče ani o krůček, jsme si vědomi, že proces změn nebyl pro vás a vaše nemocnice/léčebny jednoduchý. S vaší pomocí vznikl základ sítě  CDZ, oddělení akutní péče, změnilo se mnohé v oblasti kvality poskytované péče. Bez vašeho aktivního přispění by se zdaleka nedařilo ukázat personálu kam se péče posouvá, a že tyto změny jsou rozvojové, nikoliv pro nemocnice ohrožující.

Reforma samozřejmě nekončí, bude nadále pokračovat, v dohledné době obdržíte z MZ informace k předávání aktualizací, tvoří se kritéria pro nastavení bonifikací zdravotních pojišťoven. Věříme, že všechny kroky, které již byly učiněny, i ty budoucí, budou v zájmu našich pacientů, s ohledem na dobré pracovní podmínky personálu.

Přejeme Vám hezké dny,

MUDr. Simona Papežová
Gestor projektu deinstitucionalizace
Strategie reformy psychiatrické péče
Oddělení reformy péče o duševní zdraví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Ing. Andrea Dvorská
medotik transformace psychiatrických nemocnic
Strategie reformy psychiatrické péče
Oddělení reformy péče o duševní zdraví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025