PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Kvalita péče

Sak       Plán kvality péče

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, nejvyšší prioritou. Naše práce je zaměřena na kontinuální zvyšování kvality.

Naše vize:

  • zvýšení efektivity psychiatrické péče
  • poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
  • spokojený pacient
  • kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
  • dobré jméno zdravotnického zařízení
  • omezení stigmatizace duševně nemocných
  • dobré jméno zařízení.

Během několika let jsme vytvářeli systém řízení kvality. Byl ustanoven Tým kvality péče (TKP), jejími členy jsou kvalifikovaní zástupci zdravotnických i nezdravotnických provozů. Jejich práci koordinuje manažerka kvality, která odpovídá za koordinaci kvality poskytované zdravotní péče v psychiatrické léčebně.

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech léčebny. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření. Jsme zapojeni do centrálního sledování nežádoucích událostí http://shnu.uzis.cz/index.php.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Snahou všech je pomocí verbální i neverbální komunikace vytvořit příjemnou atmosféru.
Snažíme se zlepšovat komfort pro pacienty obnovením nábytku, rekonstrukcemi prostor na stanicích, ergoterapii i na dalších pracovištích.

Velkou pozornost věnujeme vyhodnocení všech stížností jak ze strany pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Ke zlepšení poskytovaných služeb využíváme také připomínky a podněty ze strany zaměstnanců léčebny. Průběžně sledujeme spokojenost pacientů a personálu. Od roku 2015 jsme zapojeni do hodnocení spokojenosti Kvalita očima pacientů a Kvalita pracovního života. 

Za účelem sledování dosažených zlepšení a dodržování vnitřních předpisů využíváme interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na prevenci rizik v oblastech, jako je např. manipulace s léčivými přípravky, dodržování hygienických předpisů, bezpečnostní audit apod. Využíváme PDCA.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsme podstoupili u společnosti Spojená akreditační komise, s. r. o., a Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, získala „Certifikát kvality a bezpečí“.

Vybrané ukazatele:

Pády: pády jsou sledovány, protože bývají příčinou celé řady zranění. Smyslem sledování příčiny pádu je stanovovat preventivní systémová opatření. Mezi zjištěná rizika patří např. věk nad 65 let, charakter nemoci, dodržování léčebných a ošetřovatelských doporučení pacientem, užívání některých typů léčiv, dispoziční úpravy pokojů a sociálních zařízení.

Dekubity: se rozumí porucha kožní tkáně, která vzniká vlivem nepohyblivosti pacienta a vlivem nemoci. Dekubity jsou sledovány u hospitalizovaných pacientů. Cílem sledování a vyhodnocování výskytu dekubitů je stanovovat preventivní systémová opatření (cílená ošetřovatelská péče, vybavení oddělení antidekubitárními pomůckami a jejich efektivní využívání).

Stížnosti: podávají zpětnou vazbu o poskytování komplexních zdravotních služeb (lékařská a ošetřovatelská péče, rehabilitace a prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány).

Spokojenost personálu: Šetření zaměřené na kvalitu pracovního života pomáhá zaměstnavatelům ve zdravotnictví správně stanovit priority a vytvářet předpoklady pro rovnoměrný rozvoj personálu. Měření kvality pracovního života není pouhou analogií ke spokojenosti pacientů, jak by se mohlo zdát.

Spokojenost pacientů: Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic.

Nozokomiální nákazy: jsou nákazy vnitřního  nebo vnějšího  původu, které vznikly v příčinné souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými v nemocnici. Smyslem zjišťování nozokomiálních nákaz je stanovovat preventivní systémová opatření a tak omezit jejich výskyt na minimum.

Blahopřání k úspěšnému průběhu akreditačního šetření, zde ke stažení.

Dne 5. 10. 2017 v Psychiatrické léčebně Petrohrad proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. 

Certifikát kvality

                                                                         sak web

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak