Menu
PL Petrohrad

Pro veřejnost

STRUKTURA POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 135 lůžkách. Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku, v nepřetržitém provozu.

K diagnostické či léčebné hospitalizaci je pacient obvykle přijat na základě doporučení ambulantního specialisty, praktického lékaře, lékaře LSPP nebo RZP, či překladem z jiného zdravotnického zařízení.

V PL Petrohrad je poskytována komplexní psychiatrická péče.

Výjimku tvoří následující stavy:

Závažná somatické komorbidita, obtížně řešitelná v podmínkách následné péče. Akutní intoxikace či odvykací stav. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. Návykové a impulsivní poruchy. Sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identity a preference. V PL Petrohrad se neprovádí elektrokonvulzivní léčba.

Těžištěm péče v PL Petrohrad jsou zejména tyto diagnostické kategorie: 

  • organické duševní poruchy (např. demence).
  • psychotické stavy, schizofrenní onemocnění.
  • reakce na stres a poruchy adaptace.

Komplementy:

1. ERGOTERAPIE

Nabízené aktivity zahrnují:

  • resocializaci (nácvik denních činností)
  • dřevomodelářskou dílnu
  • keramickou dílnu
  • výtvarné dílny
  • zahradnickou činnost

2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální pracovníci poskytují poradenskou činnost v oblasti sociální a právní problematiky. Provádějí sociální prevenci, podle potřeby objektivizují sociální situaci u pacientů.

3. PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je prováděna pod vedením klinického psychologa. Je členěna na skupinovou a individuální. Skupinová psychoterapie je členěna na skupinu psychotiků a na skupinu pacientů s poruchou poznávacích funkcí.

4. PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE

  • Statut Nutriční komise zde
  • Statut Týmu kvality péče zde

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Příjmová stanice ŽENY

Příjmová stanice MUŽI

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025