Menu
PL Petrohrad

Historie

Na jižní hranici dávného kraje Lučanů, nyní na průsečíku silnice Praha – Karlovy Vary a železniční tratě Plzeň Žatec se rozkládá v nadmořské výšce 361m n. m. obec Petrohrad.

V okolí jsou zalesněné vrchy, z nichž nejvyšší je vrch Spálený (500 m n. m.). Údolím od Stebna přitéká Podviniční potok, jeden z přítoků říčky Blšanky. Širokému okolí dominuje rotunda Všech svatých na kopci stejného jména ve výšce 460m n. m., vystavěná v letech 1650-1656 na rozvalinách hradu.

Zakladatelem hradu z let 1358-1371 byl Petr z Janovic, proto Petršpurk, později Petrohrad. Roku 1483 odkoupili hrad Guttenštejnové. Sňatkem Zikuny Guttenštejnové s Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat přešlo panství petrohradské do držení tohoto rodu. Držitel hradu ovšem již v roce 1559 začal stavět v dolině pod hradem renesanční zámek. V roce 1572 byla dokončena obdélníková stavba s arkýřem na kamenných krakorcích, na nádvořní straně je arkýř na hranolové noze. V průčelí je vystavěna dvoupatrová věž s polopatrem, zakončeným štítem s „vlaštovčími ocásky“. Věžička s věžními hodinami byla přistavěna až v roce 1895, kdy bylo opraveno celé renesanční křídlo.

V roce 1622 zámek koupil za 98 000 kop míšenských Heřman Černín z Chudenic. Ve východním nárožním pavilonu byla v roce 1796 zbudována kaple sv. Vavřince. V roce 1860 za Karla Evžena Černína byla zahájena stavba západního křídla. Západní křídlo je pozdně barokní se vstupem do slavnostního dvora. Toto křídlo je zakončeno pavilonem s příjemným schodištěm vedoucím přímo do anglického parku. V noci z 8. na 9. ledna 1915 vypukl na zámku požár, který zachvátil západní a střední křídlo. Ihned bylo započato s obnovou, která byla dokončena v roce 1918. V držení tohoto rodu byl zámek až do roku 1945.

Po skončení II. světové války přešel zámek do vlastnictví státu a byl prohlášen památkovým objektem. Až do roku 1952 byl ve správě ministerstva zemědělství (východní křídlo) a ministerstva školství a tělovýchovy, kdy sloužil jako výcvikové středisko vrcholových sportovců – parašutistů.

Z podnětu tehdejšího karlovarského psychiatra a později hlavního psychiatra ČSR doc. MUDr. J. Prokůpka zde bylo založeno léčebné psychiatrické zařízení s 200 lůžky. První název léčebny byl „Státní pracovní psychiatrické středisko“, které tehdy správně spadalo pod okres Podbořany, kraj Karlovy Vary. V březnu 1952 byli přijati první pacienti, kteří přicházeli z psychiatrických léčeben z Čech a Moravy. Tehdy zařízení sídlilo jen v barokních křídlech.

Novým územním uspořádáním v roce 1960 se dostalo pod správu okresu Louny a Severočeského kraje. Po začlenění do OÚNZ Louny se původní spíše azylové zařízení začalo přeměňovat na rajóní psychiatrickou léčebnu pro okres Louny a Chomutov. Spádová oblast činila asi 250 000 obyvatel, počet lůžek zůstal nezměněn.

V roce 1965 byl areál léčebny rozšířen o renesanční křídlo a až do roku 1975 probíhaly postupně opravy: střechy, venkovních omítek, rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla.

Po rozpuštění OÚNZ Louny v roce 1991 se stala léčebna samostatným právním subjektem a od 1. 1. 1992 příspěvkovou organizací státu.

V následujících letech byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy, nejviditelnější byla oprava střechy, vydláždění nádvoří, v roce 1995 byla zbudována fontána podle návrhu architektky I. Kiszové, plastiky ryb vytesal T. Polcar.

K 1. 1. 2001 došlo k novému uspořádání, byly zřízeny kraje a 1. 1. 2003 přešla psychiatrická léčebna pod Ústecký kraj. Počet lůžek se nížil a celková kapacita se ustálila na 150 ti lůžkách následné péče. Od té doby do objektu bylo zřizovatelem investováno několik desítek miliónů korun, za pomoci strukturálních fondů z Evropské unie. V období 2005 až 2010 byla opravena fasáda zámku, došlo k výstavbě víceúčelového hřiště, dále byly opraveny vstupní prostory, proběhla rekonstrukce špýcharu, obnova příjezdové komunikace a nově byl postaven sklad nebezpečného odpadu.

Celý areál je od počátku zasazen do krásného parku, jehož součástí se postupně stal skleník, zahradní domek, rybníček a bazén. Základy parkové úpravy položil v 19. století archeolog Fodisch a pokračoval v nich poslední černínský zahradník Ferd. Synek. Zahrada dodnes slouží jak k okrasným, tak k užitkovým účelům.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025