PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Stížnosti

Přijímání stížností

Stížnosti došlé písemně nebo osobně doručené přijímá výhradně sekretariát PLP na adrese: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, 439 85 Petrohrad č. 1, který stížnosti předá MK. MK eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování prostřednictvím IS HIPPO. Každá stížnost, která je doručena přímo na stanici, musí být bezodkladně postoupena MK.

Stížnosti učiněné ústně nebo telefonicky (www.plpetrohrad.cz - kontakty): Stěžovatel je vyslechnut a vyzván k zaslání stížnosti v písemné podobě na výše uvedenou adresu. V pracovní dny v době 9:00 – 14:00 hod. se můžete dostavit do kanceláře manažerky kvality nebo každé pondělí od 15:00 – 17:30 hod. do kanceláře ředitele v budově PLP, kde s Vámi stížnost bude ústně projednána a sepsána. Také Vám budou vysvětleny případné nejasnosti a bude Vám nastíněn další možný postup řešení problému.

Stížnosti podané emailem na adresu info@plpetrohrad.cz: Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou. Neobsahuje-li stížnost identifikační údaje o stěžovateli je s ní nakládáno jako se stížností anonymní. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 4 MB.

 

 

 

 

Stížnosti podané datovou schránkou – ID PLP je panavb64: Takové stížnosti jsou zaevidovány a nakládá se s nimi stejně jako s písemně zaslanými.

Příjem stížnosti, která nebyla doručena osobně, a kterou nelze vyřídit do 30 dnů ode dne, kdy došla od stěžovatele, musí být stěžovateli potvrzen písemně před uplynutím lhůty k vyřízení.

Písemnou stížnost, jejíž vyřízení nenáleží do působnosti PLP, postupuje sekretariát PLP organizaci k vyřízení příslušné, a to do 5 dnů ode dne doručení. O postupu stížnosti se vyrozumí stěžovatel.

Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní) jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah závažný tj. např. stížnosti na hospodaření s majetkem PLP nebo na korupční jednání nebo i jiné stížnosti vyhodnocené ředitelem PLP jako závažné. Ostatní anonymní stížnosti se neprošetřují, mohou však být podkladem pro kontrolní či dohledovou činnost.

19. 4. 2023

Mistrovství ČR v orientačním běhu

AktualityZobrazit více

1. 2. 2023

Dobrovolnický program

AktualityZobrazit více

3. 1. 2023

Pracovní příležitosti

AktualityZobrazit více

16. 12. 2022

PF 2023

AktualityZobrazit více

6. 12. 2022

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

AktualityZobrazit více

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025